समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

तह वृद्धि को लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

२७(१) बमोजिको तह वृद्धि को लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Pages