समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/८० कार्यपालिका बैठक (७-१६)

७९-८० 08/14/2023 - 17:02 PDF icon बैठक ७.pdf, PDF icon बैठक ८.pdf, PDF icon बैठक ९.pdf, PDF icon बैठक १०.pdf, PDF icon बैठक ११.pdf, PDF icon बैठक १२.pdf, PDF icon बैठक १३.pdf, PDF icon बैठक १४.pdf, PDF icon बैठक १५.pdf, PDF icon बैठक १६.pdf

दोस्रो गाउँसभाको दोस्रो अधिवेशनको उपस्थिति तथा निर्णय पुस्तिका

७९-८० 12/07/2022 - 13:56 PDF icon चौधौ सभा.pdf

आ.व. २०७९/८० कार्यपालिका बैठक ६

७९-८० 12/07/2022 - 12:22 PDF icon बैठक ६.pdf

दोस्रो गाउँसभाको पहिलो अधिवेशनको उपस्थिति तथा निर्णय पुस्तिका

७९-८० 12/07/2022 - 12:20 PDF icon गाउँ सभा -१३.pdf

आ.व. २०७९/८० कार्यपालिका बैठक ५

७९-८० 12/05/2022 - 16:32 PDF icon बैठक ५.pdf

आ.व. २०७९/८० कार्यपालिका बैठक ४

७९-८० 12/05/2022 - 16:30 PDF icon बैठक ४.pdf

आ.व. २०७९/८० कार्यपालिका बैठक ३

७९-८० 12/05/2022 - 16:25 PDF icon बैठक ३.pdf

आ.व. ७९/८० बैठक २

७९-८० 12/04/2022 - 19:18 PDF icon बैठक २.pdf

आ.व. ७९/८० कार्यपालिका बैठक १

७९-८० 12/04/2022 - 19:09 PDF icon बैठक १ (आ.व. ७९-८०).pdf